2017_18
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)

Currículum Nuclear

Al Grau d’Enginyeria Informàtica s’ha organitzat l’assoliment del Currículum Nuclear de la URV de la següent manera:

C1. Llengua estrangera:

L'estudiant obtindrà una avaluació positiva d'aquesta competència per qualsevol dels següents mitjans:

Assignatures (o grups) que s’imparteixen en anglès: Programació (2n curs de 6 crèdits ECTS), el Grup de Teoria 2 i el Grup de Laboratori L1; Aplicacions Mòbils i Encastades (4t curs, obligatòria de l’especialitat d’Enginyeria del Software (i optativa per als altres alumnes). Optatives en anglès: Història de l'Enginyeria (6 crèdits ECTS) i Tecnologies Cisco (3 crèdits ECTS)

Més informació:

http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/aprendre_idiomes/curriculum_nuclear/index.html

La resta de competències es treballaran i s'avaluaran de forma integrada al desenvolupament de les assignatures del pla d’estudis.

C2. Utilitzar de manera avançada les TIC:

C3. Gestionar informació i coneixement:

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

C5. Ciutadania:

C6. Projecte acadèmic-professional: