2010_11
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
2n Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica és un procés de seguiment i orientació durant la vida acadèmica de l’estudiant.

La tutoria acadèmica permet a l’estudiant disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la seva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més, l’alumne també disposa d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

Em pot ser útil en moments puntuals durant la meva estada a la Universitat, per desenvolupar el meu procés de formació satisfactòriament.

Principalment, el procés de tutoria pretén:

1.       Orientar acadèmicament la formació universitària dels alumnes.

2.       Aconsellar als alumnes sobre els problemes relacionats amb la integració a la Universitat.

3.       Assessorar als alumnes sobre els problemes d’aprenentatge i transmetre habilitats i tècniques per a millorar el seu rendiment acadèmic.

4.       Fer el seguiment acadèmic dels alumnes tutelats mitjançant entrevistes acordades.

5.       Obtenir informació de l’alumne, detectar mancances i procurar compensar-les.

6.       Posar a l’abast dels alumnes informació acadèmica útil.

7.       Afavorir la plena integració dels alumnes al centre a través d’un bon acolliment.

8.       Incidir en les capacitats personals i interpersonals dels alumnes, i potenciar-les.

9.       Transmetre als alumnes que s’espera d’ells.

10.  Rebre suport en la incorporació al món laboral.


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories estan organitzades amb tres tipus d’activitats:

-          Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en un grup reduït fomentant la discussió i participació dels estudiants.

-          Tutories individuals: per consultar al tutor temes de caràcter personal. Cada alumne pot sol·licitar una tutoria d’aquest tipus directament al seu tutor quan ho necessiti.

-          Seminaris/jornades/cursos: tenen caràcter formatiu. El tutor informarà als seus alumnes tutoritzats quines d’aquestes activitats són interessants d’assistir.

Cada estudiant pot comunicar-se amb el seu tutor de manera presencial i/o virtual.

-          Presencial: quan l’alumne es reuneixi físicament en un mateix lloc amb el tutor.

-          Virtual: a través de l’espai Moodle: E-tutories. Aquest espai pretén facilitar la comunicació entre l’alumne i el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Es pot accedir a aquest espai a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de l’ETSE,  amb coneixements en l’ensenyament  cursat pels alumnes que tutoritza.

A l’inici de cada curs, cada alumne rep informació individualitzada de qui és el seu tutor.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

Els tutors s'assignen quan l'alumne es matricula per primera vegada a la titulació i tenint en compte l'ensenyament al qual pertanyen. L’assignació de cada tutor a cada alumne és aleatòria entre el col·lectiu de tutors i el d’alumnes.

En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i un alumne tutoritzat per aquell tutor, existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi de tutor.

El tutor d’un estudiant ho és des que l’estudiant inicia un ensenyament a l’ETSE fins que el finalitza. 


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

- A l’inici de curs, especialment si és alumne de nou ingrés, per tal que l’alumne rebi ajut per a conèixer millor la universitat en general i l’ensenyament que està cursant en particular.

- Abans de finalitzar el primer quadrimestre, per tal de fer un seguiment de com està evolucionant l’alumne a nivell acadèmic i orientar-lo en aspectes relacionats amb el seu rendiment acadèmic.

- Inici del segon quadrimestre, per tal de revisar els resultats acadèmics del primer semestre i orientar la planificació i dedicació en el segon quadrimestre.

- A finals de curs, per tal de revisar el nivell de preparació de les matèries i revisar l’itinerari formatiu pel curs següent, si és necessari.

- Altres moments al llarg de la carrera, sempre que l’alumne tingui necessitat de parlar amb el seu tutor.

Per obtenir mes informació sobre el procés de tutories de l’ETSE visiteu el següent enllaç:

http://www.etse.urv.es/index.php?section=general&subsection=tutories&language=caES