2016_17
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica és un procés de seguiment i orientació durant la vida acadèmica de l’estudiant.

La tutoria acadèmica permet a l’estudiant disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la seva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més, l’alumne també disposa d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories poden estar organitzades amb tres tipus d’activitats:

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual.

E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs a aquest espai a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de l’ETSE,  amb coneixements en l’ensenyament  cursat pels alumnes que tutoritza.

A l’inici de cada curs, cada alumne rep informació individualitzada de qui és el seu tutor.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

Els tutors s'assignen quan l'alumne es matriculaper primera vegada a la titulació i tenint en compte l'ensenyament al qualpertanyen. L’assignació de cada tutor a cada alumne és aleatòria entre elcol·lectiu de tutors i el d’alumnes.

Tant els estudiants com els tutors poden demanar un canvi motivat en l’assignació d’acord amb el coordinador de tutories. El procediment per a demanar aquest canvi serà presentar una sol·licitud adreçada al coordinador de tutories del centre fent constar els motius.

Sol·licitud

El tutor d’un estudiant ho és des que l’estudiantinicia un ensenyament a l’ETSE fins que el finalitza.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

Donat que aquest servei és important per a l’evolució dels estudiants, qualsevol moment de dubtes és recomanable per anar a resoldre’ls però en els inicis i finals dels quatrimestres és més interessant.

Per obtenir mes informació sobre el procés de tutories de l’ETSE visiteu el següent enllaç:

http://www.etse.urv.cat/ca/tutories/