2019_20
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

L'alumne té dret a l'assessorament i l'assistència per part dels professors i tutors. El tutor és una figura diferenciada del professor, pròpiament dit, i té unes atribucions de suport a l'alumne reconegudes legalment.

L'ETSE té implantat un sistema de tutories consolidat. Un dels seus objectius és ajudar als alumnes a situar-se a l'entorn universitari i a superar les dificultats inicials que es puguin trobar, propiciant que tinguin un bon rendiment acadèmic.

Per donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants l'ETSE va dissenyar, aprovar i posar en marxa el seu Pla d'Acció Tutorial.

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica permet a l'estudiant disposar d'un suport continuat per part d'un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la seva vida universitària. Cada alumne disposa d'un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories poden ser de dos tipus:

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual. La versió virtual es gestiona a través del Moodle E-tutories, que facilita la comunicació amb el tutor, la recepció d'informació Tutorial important i la gestió de cites.


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor que imparteix docència a la teva titulació. A l'inici de cada curs, l'estudiant pot veure qui és el seu tutor a l'espai Moodle de tutories.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

Els tutors s'assignen quan l'alumne es matricula per primera vegada a la titulació, tenint en compte l'ensenyament al qual pertanyen. L'assignació tutors als alumnes és aleatòria.

Tant els estudiants com els tutors poden demanar un canvi de forma raonada, adreçant la petició al coordinador de tutories del centre a través de la Bústia de contacte per deixar constància de la mateixa fent constar els motius.

El tutor d'un estudiant ho és des que l'estudiant inicia un ensenyament a l'ETSE fins que el finalitza o canvia de titulació, excepte que el professor deixi d'estar vinculat al centre.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

En quins moments és recomanable anar a les tutories?

L'alumne pot parlar amb el tutor en qualsevol moment del curs. En tot cas, seguint les directrius del Pla d'Acció Tutorial, el tutor demanarà a l'alumne fer una sessió de tutoria en aquests moments:

Per a què anar a les tutories?

A l'hora de prendre decisions val la pena tenir el màxim d'informació. A més de tenir el punt de vista dels companys, es bo tenir el punt de vista acadèmic. Els tutors són les persones més experimentades a nivell acadèmic en la vostra titulació i els qui millor us poden orientar. A més, per algunes situacions concretes és necessari tenir un vistiplau del tutor (p.e. per fer canvis de matrícula en el segon quadrimestre del primer curs).

Com assistir a la tutoria individualitzada

En els moments previstos al Pla d'Acció Tutorial el tutor contactarà amb els estudiants per concertar una entrevista. L'estudiant (sempre que ho necessiti) pot posar-se en contacte amb el seu tutor, ja sigui personalment o per via telemàtica, per fixar una sessió.

Per obtenir mes informació sobre el procés de tutories de l’ETSE visiteu el següent enllaç:

http://www.etse.urv.cat/ca/tutories/