2019_20
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 

Organización

La Facultat d’Infermeria de la URV imparteix els seus ensenyaments a:

Campus Catalunya

Campus Terres de l’Ebre

Seu Baix Penedès

Avinguda Catalunya, 35

Avinguda Remolins, 13-15

Avinguda Palfuriana, 104

43002 Tarragona

43500 Tortosa

43880 Coma-ruga

(El Vendrell)

Telf: 977 55 83 82

Telf: 977 46 40 00

Telf: 977 68 49 50


Fax: 977 46 40 25 Fax: 977 68 38 82

ÒRGANS DE GOVERN

El govern de la facultat depèn de l’equip deganal i de la Junta de Facultat

a) Òrgans Unipersonals:

Degana : Dra. Roser Ricomà

Vicedegana : Sra. Marisa Mateu

Secretària : Dra. M.Dolors Burjalés

Responsables d’ensenyament

Campus Catalunya: Dra. Sagrario Acebedo

Campus Terres de l’Ebre: Dra. Núria Maria Albacar

Seu Baix Penedès: Dra. M. Jesús Aguarón

Màster Ciències Infermeria: Dra. Maria Antònia Martorell

Doctorat Infermeria: Dra. Carme Ferré

b) Òrgans Col·legiats:

§ Junta de Facultat : Està formada per l’equip deganal, professors, estudiants i personal d'administració i serveis. És l'òrgan col·legiat representatiu i de govern del centre.

Son funcions del centre i competències de la seva junta:

¨ Elaborar, aprovar inicialment i revisar els plans d’estudi.

¨ Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els estudis homologats i propis que s’hi imparteixin.

¨ Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en els centres.

¨ Coordinar l’activitat docent i l’atenció a l’alumnat del professorat dels departaments que imparteixen matèries corresponents als ensenyaments del centre.

¨ Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre.

¨ Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat que hi imparteix docència.

¨ Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments del centre.

¨ Publicar la guia docent del centre.

¨ Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures.

¨ Coordinar els aularis i horaris de totes les activitats acadèmiques dels ensenyaments del centre.

¨ Organitzar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de

coneixement de la seva competència.

¨ Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin


COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE FACULTAT

JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT D’INFERMERIA

SECTOR

MEMBRES ELECTES

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS CATALUNYA

Sr. Boulanouar Mohamedi, Idir
Sr. Gené de la Roca, Oriol
Sra. Gutiérrez Leal, M. del Mar


ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS TERRES EBRE

Sra. Chánovas Colomé, Eulàlia
Sra. Ferré Lor, Yasmina
Sra. Forés Piñol, Cristina
Sra. Guinot Personat, Paula
Sra. Simón Domingo, Alicia

ESTUDIANTS INFERMERIA

SEU BAIX PENEDÈS

Sra. Huerta Mendez, Carolina
Sra Piñana Val, Marta

ESTUDIANTS MASTER I POSTGRAUS

Vacant

PROFESSORAT PERMANENT

CAMPUS CATALUNYA

Dra. Acebedo Urdiales, Maria Sagrario

Dra. Aguarón García, Maria Jesús

Dra. Bazo Hernández, Leticia

Dra. Burjalés Martí, Maria Dolors

Dra. de Molina Fernández, Maria Inmaculada

Dra. Ferré Grau, Carme

Dra. Jiménez Herrera, Maria Francisca

Dra. Martorell Poveda, Maria Antònia

Sra. Raventòs Torner, Rosa Dolors

Dra. Ricomà Muntané, Maria del Roser

Dra. Roca Biosca, Alba

Dra. Rubio Rico, Maria Lourdes

Sra. Tió Molist, Carme

PROFESSORAT PERMANENT

CAMPUS TERRES EBRE

Dra. Albacar Riobóo, Núria Maria

Dra. Bonfill Accensi, Maria Encarnación

Dra. García Martínez, Montserrat

Sra. Gil Mateu, Elsa

Sra. Mateu Gil, Maria Luisa

Dra. Montesó Curto, Maria Pilar

Sra. Panisello Chavarria, Maria Luisa
Sra. Querol Vidal, María Paz
Sra. Verdoy Cuevas, Susana
PROFESSORAT NO PERMANENT C. CATALUNYA
Dr. Barceló Prats, Josep
Sra. Flores Moya, Carmen

PROFESSORAT NO PERMANENT C. TERRES EBRE


PROFESSORAT NO PERMANENT SEU BAIX PENEDÈS

Sra. Adell Lleixà, Mireia
Sra. Martínez Segura, Estrella
Sra. Mauri Mauri, Pilar


Sra. Chacón Garcés, Sagrario
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Sra. Galofré Ribas, Marta

Sra. Marsal Guardiola, Delian