2016_17
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 

Ensenyaments

Grau
Grau d'Infermeria (2009)
Grau d'Infermeria (2016)
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009)
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)

Màster Oficial
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)Normativa del centre

REGLAMENT DE LA FACULTAT D’INFERMERIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER

Naturalesa i funcions

Article 1

1.      La Facultat d’Infermeria forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la URV, i les normes que la desenvolupin i de l’ordre ECO/57/2012, de 28 de febrer, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de canvi de denominació a Facultat d’Infermeria.

2.      La Facultat d’Infermeria és el centre encarregat d’organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en els camps de la infermeria, de les ciències de la salut i de les especialitats en infermeria, tenint en compte les necessitats socioeconòmiques i sanitàries del país.

3.      La Facultat d’Infermeria imparteix docència al Campus Catalunya, al Campus de les Terres de l’Ebre i a la Seu Baix Penedès.

Article 2

Són funcions de la Facultat d’Infermeria:

a)       Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.

b)       Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.

c)       Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

d)       Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.

e)       Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'alumnat.

f)         Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.

g)       Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.

h)       Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.

i)          Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi.

j)         Potenciar les associacions d’antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.

k)        Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assignin per exercir les seves funcions.

l)          Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits.

m)     Contribuir a millorar l’assistència sanitària organitzant i impartint cursos i especialitats de postgrau, i participant-hi.

n)       Promocionar la investigació en infermeria.

o)       Iniciar els tràmits per crear nous ensenyaments i titulacions, d’acord amb les necessitats educatives de l’entorn i el progrés dels coneixements.

p)       Promoure i enfortir les relacions amb els centres assistencials col·laboradors en pràctiques, segons els convenis que s’estableixin.

q)       Promoure i enfortir les relacions de col·laboració amb la resta de Facultats i Escoles d’Infermeria de Catalunya, de l’Estat i de la Unió Europea, tot assegurant una efectiva vinculació del professorat segons els temes que determini la legislació vigent.

r)        Fomentar les relacions de la facultat amb la comunitat universitària.

s)        Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON

Òrgans de govern

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat d’Infermeria són la Junta de la Facultat, el degà  o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els responsables d’ensenyament.

 

CAPÍTOL 2

Junta de la Facultat d’Infermeria

 Article 4

La Junta de la Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat d’Infermeria

Article 5

1.      La Junta de la Facultat està composta per:

a)        El degà  o degana del centre, el vicedegà o vicedegana, els responsables d’ensenyament i el secretari o secretària.

b)        Els directors o les directores de departament que siguin responsables d’una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat d’Infermeria.

c)        Tots els professors amb vinculació permanent a la Facultat.

d)        Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos als apartats a) ,b) i c), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que la majoria dels seus membres han de ser professors amb vinculació permanent a la universitat i garantint una representació proporcional del professorat no permanent de totes les seus on s’imparteixi l’ensenyament d’infermeria.

e)        Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i entre aquests. El 75 % dels escons de l’alumnat és per als alumnes del grau d’Infermeria i el 25% restant és per als alumnes del màster oficial, respectant un nombre proporcional de l’alumnat d’infermeria de totes les seus.

f)           Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

2.      Els membres elegibles de la Junta de Facultat de la Facultat d’Infermeria són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències de la Junta de Facultat de la Facultat d’Infermeria:

a)     Elegir el degà o degana, de la Facultat d’Infermeria i acordar-ne la revocació.

b)     Aprovar les línies generals d'actuació de la Facultat d’Infermeria.

c)     Aprovar la memòria anual d'activitats.

d)     Elaborar el projecte del Reglament de la Facultat d’Infermeria i proposar-ne la modificació.

e)     Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’aprovació i, si escau, la modificació.

f)       Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

g)     Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.

h)     Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la Facultat d’Infermeria té adscrits.

i)        Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

j)       Proposar programes de postgrau.

k)      Establir les directrius generals per administrar els recursos econòmics.

l)        Planificar la utilització dels recursos econòmics i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel degà o degana de la Facultat i pel/la degà o degana del Campus de les Terres de l’Ebre o la persona en qui delegui.

m)    Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

n)     Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat d’Infermeria mitjançant la coordinació prevista en l’article 27.

o)     Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els seus plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.

p)     Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la composició.

q)     Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés de professorat.

r)       Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat d’Infermeria.

s)      Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 7

La Junta de la Facultat la convoca el degà o degana, a iniciativa pròpia o a petició d’una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s’ha de convocar en el termini de dos dies hàbils després que la petició s’hagi formalitzat a la Secretaria de la Facultat d’Infermeria.

Article 8

La Junta de la Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària, segons el règim establert a l’article 7. Les sessions ordinàries s’han de fer, com a mínim, tres cops l’any.

Article 9

1.      A l’escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l’hora de reunió i l’ordre del dia, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent, o bé, si s’escau, aquesta es dipositarà a la Secretaria de la Facultat d’Infermeria perquè es pugui consultar.

2.      El membres de la Junta han de rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria.

Article 10

La Junta de la Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d’acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

L’assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1.      El secretari o secretària de la Facultat d’Infermeria actua com a secretari o secretària de la Junta.

2.      El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de la Facultat. Aquest document ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3.      Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin adoptat amb el vist-i-plau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.

Article 13

1.      La Junta de la Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que constin a l’ordre del dia.

2.      No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

Els acords, excepte els que s’expressen als articles 22 (moció de censura) i 32 (reforma del reglament), s’adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta.

Article 15

1.      Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol assistent a la Junta.

2.      Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats per la Junta de la Facultat d’Infermeria són efectius des del moment que s’aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s’han d’exposar al tauler d'anuncis de la Facultat i s’han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1.      La Junta de la Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, la Junta ha d’especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les. La Junta de la Facultat té la facultat de dissoldre les comissions que consideri adients.

2.      Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta han d’estar formades per membres que hi pertanyin.

3.      Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d’una cinquena part dels membres de la comissió.

CAPÍTOL 3

Òrgans unipersonals

Article 18

El degà o degana, s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exerceix la representació.

Article 19

La Junta elegeix el degà o degana, entre el professorat dels cossos docents universitaris que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet, adscrit al centre respectiu. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres de la junta de centre, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doctor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Article 20

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21

Correspon al degà o degana:

a)       Representar la Facultat d’Infermeria

b)       Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat d’Infermeria.

c)       Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat d’Infermeria, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de la Facultat.

d)       Convocar i presidir la Junta de la Facultat, executar i fer complir els seus acords.

e)       Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicedegana; del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat d’Infermeria

f)         Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat d’Infermeria.

g)       Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Facultat d’Infermeria que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta de la Facultat.

Article 22

1.      El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l’aprovació d’una moció de censura.

2.      La moció de censura l’han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta de la Facultat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d’incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s’han de desenvolupar en el càrrec.

3.      L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d’almenys dos terços dels membres de la Junta de la Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l’any següent.

Article 23

El vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària els proposa el degà o degana, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana, li encomani.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant del degà o degana, n'assumeix accidentalment les funcions el vicedegà o vicedegana.

Article 25

El secretari o secretària de la Facultat d’Infermeria s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta de la Facultat, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat d’Infermeria.

Article 26

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel degà o degana, que n’assumeix accidentalment les funcions.

Article 27

1.      El responsable d’ensenyament és un professor permanent amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana, del centre al qual l’ensenyament estigui adscrit, s’encarrega d’establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments i de formular les propostes corresponents.

2.      El responsable d’ensenyament és nomenat pel rector o rectora a proposta del degà o degana, del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.

 

TÍTOL TERCER

Òrgans consultius

Article 28

1.      El Consell d’Ensenyament assisteix el responsable d’ensenyament en l’exercici de les seves funcions. Està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència.

2.      Els Consells d’Ensenyament de la Facultat d’Infermeria seran determinats per la Junta de la Facultat.

Article 29

1.      La Junta de la Facultat constitueix consells assessors, formats per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat.

2.      Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

3.      Els Consells Assessors de la Facultat d’Infermeria seran determinats per la Junta de Facultat.

TÍTOL QUART

Règim econòmic

Article 30

La Facultat d’Infermeria disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 31

La Facultat d’Infermeria ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d’elevar al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ

Reforma del Reglament

Article 32

El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d’una desena part dels membres de la Junta de la Facultat d’Infermeria pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requerirà l’acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

La seu de la Facultat d’Infermeria estarà ubicada al Campus Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

A efectes electorals, el professorat en Comissió de Serveis es comptabilitzarà dins els col·lectiu de professors amb vinculació permanent a la URV.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d’entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la Facultat d’Infermeria aprovat per Consell de Govern de 19 de desembre de 2003.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s’aplicarà la Llei 26/2010, d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat