2009_10
Educational guide 
Facultat d'Enologia
A A 
 
 

Study programmes

Bachelor
Grau d'Enologia (2009)
Grau de Biotecnologia (2009)

Master
Enologia (2006)

1st Cycle
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

1st & 2nd Cycle
Biotecnologia (2005)

2nd Cycle
Enologia (2003)Informació general

1.1       Antecedents històrics

Els antecedents de l’actual Facultat d’Enologia es remunten al 1988, any en el que es va crear l’Escola d’Enologia de Tarragona. Aquest era un Centre d’Estudis Superiors creat pel Decret 202/1988 de l’1 d’agost de 1988 de la Generalitat de Catalunya (DOGC del 24 d’agost) amb la finalitat de formar tècnics ben preparats en temes vitivinícoles, que coneguin les característiques edafològiques i climàtiques, les tècniques de viticultura utilitzades i amb coneixements suficients en enologia i viticultura com per a fer possible la producció de vins de primera qualitat.

L’Escola d’Enologia va estar vinculada a la Universitat de Barcelona fins el curs acadèmic 1992-93 i, a partir d’aquí, es va integrar a la Universitat Rovira i Virgili.

D’aquesta forma es va començar a impartir uns estudis propis de la Universitat, per a la formació d’enòlegs en l’àmbit universitari, amb la Titulació de Graduat en Enologia (Junta de Govern de la Universitat de Barcelona de 4 de juliol de 1988).

Degut als problemes de la incorporació a l’exercici de la professió de tècnics amb una titulació pròpia, es va decidir començar els estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola (indústries agràries i alimentaries), nous a la URV, a partir de 1994-95, amb assignatures comuns amb el títol propi. D’aquesta manera l’alumne podia obtenir un títol homologat, el d’Enginyer Tècnic Agrícola (indústries agràries i alimentàries) amb una durada de 3 anys i, també, un títol propi de la Universitat: el de Graduat Superior en Enologia de 4 anys.

Així doncs, a partir de 1994 i fins el 1997, la llavors anomenada Escola d’Enologia impartia dos plans d’estudis:

·          Graduat Superior en Enologia pla 94 (títol propi). Comissió Gestora de la URV de 7 de març de 1994.

·          Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentaries pla 94 (títol reconegut pel Ministerio de Educación y Ciencia). Resolució de la URV de 7 de setembre de 1994 (BOE núm. 237 de 4-10-1994).

Finalment, al febrer de 1997, es va posar en marxa els estudis de segon cicle de Llicenciatura en Enologia (Resolució URV de 17 d’abril de 1997) a la que es podia accedir amb l’Enginyeria Tècnica Agrícola, el primer cicle de Química, Biologia, Farmàcia, Enginyeria Química i Enginyeria Agronòmica.

En 1997 es va procedir a actualitzar el pla d’estudis de l’enginyeria i, al temps, es va crear la Facultat d’Enologia (en lloc de l’Escola d’Enologia) amb el decret 26/1998 del 4 de febrer, (DOGC núm. 2575 del 10-02-98).

A partir de 1997, s’imparteixen dos títols oficials a la Facultat d’Enologia:

·          Llicenciatura en Enologia Pla 96 (BOE 115 del 14 de maig de 1997)

·          Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries, Pla 97. Resolució URV de 28-9-1998 (BOE núm. 252 de 21-10-1998)

El curs 2003/04 s’implanta el nou pla d'estudis de la Llicenciatura en Enologia, en el seu primer curs. Aquest nou pla d'estudis amplia el nombre de crèdits a 150.

El curs 2005/06 s'inicia la Llicenciatura en Biotecnologia, de 1r i 2n cicle (Reial Decret 1285/2002, BOE 20 desembre 2002, el qual estableix el títol universitari oficial de Llicenciat en Biotecnologia i les directrius generals pròpies). El pla d’estudis de la URV fou publicat per resolució del 24 de febrer de 2006 (BOE 28 març de 2006). S'imparteix al Campus de Sescelades i s'adscriu a la Facultat d'Enologia.

El curs 2006/07 s’nicia el Master en Enologia.

El curs 2009/10 s’inicien el Grau en Enologia i el Grau en Biotecnologia.

1.2       Organització

Els ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat d’Enologia són els següents:

·          Grau d’Enologia

·          Llicenciatura en Enologia

·          Grau de Biotecnologia

·          Llicenciatura en Biotecnologia

·          Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentaries.

·          Màster en Enologia

Els Departaments implicats en la docència en la Facultat són:

·          Departament de Bioquímica i Biotecnologia

·          Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

·          Departament d’Enginyeria Mecànica

·          Departament d’Enginyeria Química

·          Departament de Gestió d'Empreses

·          Departament d’Economia

·          Departament de Química Analítica i Química Orgànica

·          Departament de Química Física i Inorgànica

·          Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

·          Departament de Dret Públic

·          Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

1.3       Ubicació de la Facultat  d'Enologia

Facultat d’Enologia

Campus de Sescelades

Marcel·lí Domingo s/n

Tel.  977 55 86 00

Fax. 977 55 86 87

http//www.urv.cat/centres/enologia

La Facultat d'Enologia disposa de 7 ha. de vinya i d'un celler docent i experimental. El celler del Mas dels Frares, amb una superfície útil total de 700 m2, ha estat dissenyat per a cobrir aquestes necessitats docents i de recerca. En l'actualitat es disposa de les infrastructures mínimes necessàries per al processament dels 50.000 kg de raïm procedents de les més de 20 varietats viníferes que han estat plantades al camp experimental.

El celler experimental del Mas dels Frares disposa d'una aula que permet una millor integració teòrico-pràctica en la formació dels alumnes, de vestuaris, d'un laboratori per a les pràctiques i per al control analític de les vinificacions i d'un celler de vinificació, un celler d'envelliment climatitzat, una nau per l'embotellament provista d'equips manuals i semiautomàtics i una futura nau per a la destil·lació.

1.4               Òrgans col·legiats de govern

La Junta de Facultat d’Enologia està composta per:

a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, els responsables d’ensenyament i el secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat d’Enologia.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que el nombre de professors funcionaris dels cossos docents universitaris representi com a mínim un 51% del total de membres de la Junta, d’acord amb la següent distribució:
1. Tot el professorat funcionari dels cossos docents universitaris vinculat a la Facultat i tot el professorat contractat vinculat a la Facultat amb dedicació a temps complet.

2. Una representació dels col·lectius del personal investigador, dels becaris d’investigació i del professorat contractat a temps parcial, vinculats a la Facultat amb un mínim d’un representant per cadascun dels diferents col·lectius.
d) Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i entre aquests.

e) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

Els membres elegibles de la Junta de Facultat són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Són competències de la Junta de Facultat d’Enologia:


a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d'actuació de la Facultat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats.

d) Elaborar el projecte del Reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.

e) Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’aprovació i, si escau, la modificació.

f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.

h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la Facultat té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

j) Proposar programes de postgrau.

k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel degà o degana.
l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l’article 27 d’aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació prevista en l’article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la composició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés de professorat.

q) Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat.

r) Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

1.5       Òrgans unipersonals de govern

Degà/na: Correspon al degà o degana:

a)       Representar la Facultat.

b)       Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.

c)       Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.

d)       Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.

e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicedegana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat.
g) Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta de Facultat.

Vicedegà/na: El vicedegà o vicedegana i el secretari o secretària els proposa el degà o degana, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana els encomani.

Secretari/a:El secretari o secretària de la Facultat s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta de Facultat, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

Responsables d’ensenyament: Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l’ensenyament estigui adscrit, s’encarreguen d’establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.

1.6. Òrgans consultius

Els consells d’ensenyament assisteixen els responsables d’ensenyament en l’exercici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència i una representació dels estudiants, com a mínim d’un representant per curs de cada ensenyament.

Els consells d’ensenyament de la Facultat d’Enologia són:

. El Consell d’Ensenyament de l’Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat Indústries Agràries i Alimentaries)
. El Consell d’Ensenyament d’Enologia

. El Consell d’Ensenyament de Biotecnologia

1.7. Consells Assessors

La Junta de Facultat constitueix consells assessors, formats per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat.

Els consells assessors han de treballar preferentment en l’adequació dels plans d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

Els consells assessors de la Facultat d’Enologia són:

El Consell Assessor de l’ensenyament de l’Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat Indústries Agràries i Alimentaries)

El Consell Assessor de l’ensenyament d’Enologia

El Consell Assessor de l’ensenyament de Biotecnologia