2012_13
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Ingeniería Técnica Agrícola esp. Industrias Agrarias y Alimentarias (1997)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Conèixer i utilitzar els conceptes fonamentals de càlcul, mètodes numèrics i geometria.
  A2 Dominar els conceptes bàsics d'estadística.
  A3 Anomenar i formular compostos químics orgànics i inorgànics.
  A4 Explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de química i bioquímica.
  A5 Resoldre problemes quantitatius senzills relatius a processos químics i bioquímics.
  A6 Aplicar tècniques instrumentals de laboratori.
  A7 Conèixer els conceptes bàsics de mecànica, electricitat, termodinàmica i mecànica de fluids, i plantejar i resoldre problemes bàsics aplicats a les indústries agroalimentàries.
  A8 Conèixer els mètodes geomètrics que permeten la representació plana de formes i volums en el seu espai tridimensional i els seus diferents sistemes de representació.
  A9 Conèixer els elments de normalització i simbologia de representació gràfica.
  A10 Comprendre i elaborar la documentació gràfica d'un projecte.
  A11 Conèixer els principals components de les cèl.lules, i els principis bàsics dels processos metabòlics i fisiològics.
  A12 Identificar, seleccionar i millorar microorganismes industrials.
  A13 Conèixer els principlas impactes ambientals relacionats amb la indústria agroalimentària, conèixer eines preventives i correctives i poder mesurar i valorar impactes ambientals.
  A14 Realitzar auditories medioambientals i implantar sistemes de gestió medioambiental.
  A15 Valorar la importància de la producció de residus i el seu tractament i/o revalorització.
  A16 Caracteritzar qualitativament les matèries primes, i conèixer, avaluar i saber prevenir la sintomatologia lligada a les reaccions químiques i/o bioquímiques.
  A17 Avaluar la incidència dels factors de producció en laqualitat dels productes alimentàris.
  A18 Conèixer i entendre els processos de producció de matèries primes (plantes i animals).
  A19 Coneixements de materials, i aspectes de disseny funcional, racional i higiènic de la indústria agroalimentària.
  A20 Conèixer les bases de disseny de naus industrials i saber dissenyar línies d'elaboració i sistemes auxiliars.
  A21 Planificar, dirigir i executar un projecte de construcció d'una indústria agroalimentària, sabent adequar sistemes elèctrics, necessitats frigorífiques i de calefacció i instal.lacions d'aigües i desaigües.
  A22 Conèixer els processos tecnològics de la indústria agroalimentària.
  A23 Conèixer els fonaments de la enginyeria de processos agroalimentaris i ser capaç d'aplicar-los al càlcul d'equips i instal.lacions de procés.
  A24 Saber controlar les operacions que intervenen en els processos industrial de fabricació, transformació i/o fraccionament i envasat de productes alimentaris.
  A25 Conèixer les modificacions que sofreixen els aliments durant els processos de preparació, acondicionament, transformació i conservació.
  A26 Conèixer les bases per a l'automatització y control de processos industrials, així com també la instrumentació associada.
  A27 Conèixer els principals components dels aliments i saber realitzar anàlisis dels mateixos.
  A28 Saber realitzar controls de qualitat, i saber realitzar una planificació i certificacions de qualitat de productes. Conèixer i aplicar la Traçabilitat.
  A29 Saber aplicar les Nomes de Qualitat, portar a terme avaluacions, i saber disenyar, ejecutar i realitzar seguiments de APPCC.
  A30 Conèixer el desenvolupament i la innovació en la indústria alimentària, i el fonaments relacionats amb la higiene i seguretat de productes alimentàris.
  A31 Millorar els processos destinats a l'esterilització d'aliments, la higiene i l'assèpsia en la instal.lacions agroalimentàries.
  A32 Conèixer i utilitzar eines i sistemes que facilitin la gestió empresarial.
  A33 Avaluar econòmicament i financera el funcionament d'empreses agroalimentàries.
  A34 Saber determinar la viabilitat i rendabilitat de les inversions agroalimentàries.
  A35 Conèixer i interpretar l'estructura del sector productiu, del maercat i dels canals de comercialització de productes i disposicions legislatives que l'afectin.
  A36 Interpretar i aplicar el marc institucional, legislatiu i social en el que es mouen les empreses agroalimentàries.
  A37 Elaborar projectes, avantprojectes, informes i memòries de reconeixement i programes tècnics.
  A38 Conèixer l'estructura reglada d'un projectes i el seu procés d'execució.
  A39 Saber utilitzar fonts bibliogràfiques i bases de dades relacionades am l'àmbit de la indústria agroalimentària.
  A40 Tenir capacitat per a dirigir, implementar i interpretar un projecte i plans d'actuació integrals.
  A41 Tenir capacitat per desenvolupar i transferir tecnologia, entendre, interpretar i adaptar els avenços cientifics dins de l'àmbit agroalimentari.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
  B8 Sensibilització en temes medioambientals.
  B9 Planificació i organització.
  B10 Capacitat de lideratge.
  B11 Motivació per la qualitat.
  B12 Presa de desicions.
  B13 Capacitat innovacora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
  C4 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.
  C5 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.