2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Controlar el sistema productiu de la materia prima integrant els coneixements d’edafologia, climatologia i viticultura.
  A2 Controlar les caracteristiques productives de les instal.lacions en la bodega participant en la concepció del material tecnològic emprat.
  A3 Controlar la qualitat desenvolupada pel personal tècnic, laboral i administratiu.
  A4 Controlar les condicions de treball, normes de seguretat i ambientals.
  A5 Cumplir les disposicions legals dictades per la Unió Europea o per les diferents administracions.
  A6 Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així com d’instal-lacions vitivinícoles.
  A7 Complir les normes legals en les anàlisis físiques, químiques, microbiològiques i organolèptiques.
  A8 Transformar el raïm en most i el most en vi; controlar la evolució i transformació dels vins sotmesos a la criança i l’envelliment.
  A9 Participar en programas de comercialització de vins o productes afins.
  A10 Controlar les operacions de tractaments de residus de les empreses vitivinícoles.
  A11 Participar en programes d’investigació vitivinícola.
  A12 Controlar les produccions de products derivats del raïm, most i vi.
  A13 Participar en la creació i gestió de laboratoris d’anàlisis enològiques així com la certificació dels products i/o derivats del vi.
  A14
  A15
  A16
  A17
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
  B8 Aprendre a dirigir treball d’equip.
  B9 Comprometre's amb la preservació del medi ambient.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia.