2012_13
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Biotecnología (2005)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Aplicar coneixements de càlcul numèric, mètodes numèrics, informàtica i bioestadística.
  A2 Conéixer les bases de la física i físicoquímica, especialment en dinàmica de fluids, fenòmens ondulatoris, cinètica i termodinàmica i espectroscòpia molecular.
  A3 Utilitzar adequadament les bases de la química general i química orgànica: estructura atòmica i molecular, grups funcionals, reaccions químiques i síntesi química.
  A4 Dominar la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació.
  A5 Conéixer l'estructura i funcionament dels diversos sistemes biològics, als diferents nivells: molecular, cel.lular, metabòlic, fisiològic, d'organisme i d'ecosistema.
  A6 Dominar els coneixements de genètica i biologia molecular, des de l'estructura dels gens i les proteïnes a l'expressió gènica.
  A7 Conéixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisi i separació de biomolècules.
  A8 Aplicar coneixements de biologia i fisiologia animal i vegetal, i de la biodiversitat.
  A9 Conéixer en profunditat els microorganismes, tant procariotes com eucariotes, i els virus, així com la diversitat de metabolismes present als procariotes, i les seves possibilitats d'aprofitament biotecnològic.
  A10 Apreciar la variabilitat i complexitat inherents als sistemes biològics.
  A11 Dominar les tècniques de laboratori, especialment dels àmbits bioquímic, microbiològic i de biologia molecular.
  A12 Aplicar adequadament les diverses tècniques i metodologies de DNA recombinant, i les seves aplicacions.
  A13 Tenir capacitat d'analitzar dades (resultats, fer tractament estadístics) propis del camp científic.
  A14 Dissenyar protocols experimentals de laboratori i aplicar-los.
  A15 Dominar les tècniques de cultius de microorganismes i de cèl.lules d'organismes pluricel.lulars.
  A16 Conèixer el funcionament de la immunologia i les seves aplicacions.
  A17 Manipular amb seguretat materials químics i biològics i valorar els seus riscos.
  A18 Identificar i desenvolupar les operacions unitàries d'enginyeria química, especialment en l'àmbit bioquímic.
  A19 Conèixer i aplicar el disseny i enginyeria de bioreactors.
  A20 Conéixer els fenòmens de transport i els processos de separació a diverses escales.
  A21 Utilitzar com a usuari avançat les bases de dades de genòmica, proteòmica, transcriptòmica, metabolòmica i de productes biotecnològics.
  A22 Integrar els fonaments de les ciències de la vida amb els de l'enginyeria en el desenvolupament de productes i aplicacions.
  A23 Descriure i explicar aspectes d'investigacions o avenços biotecnològics recents.
  A24 Identificar les possibilitats de transferència de tecnologia a partir de l'experimentació bàsica, i l'escalat de processos tenint en compte els paràmetres econòmics.
  A25 Definir protocols normalitzats i validar processos i productes a nivell industrial.
  A26 Racionalitzar l'ús de matèria i energia i minimitzar els impactes ambientals dels processos biotecnològics.
  A27 Valorar l'impacte socio-econòmic i les implicacions bioètiques dels diferents processos biotecnològics.
  A28 Assegurar les disposicions legals dictades per la UE i altres administracions en aspectes de biotecnologia.
  A29 Conèixer els principis de la termodinàmica i comprendre les seves aplicacions als processos químics, bioquímics i biotecnològics.
  A30 Comprendre els processos de canvi químics i bioquímics, incloent els mecanismes de reacció i en particular de catàlisi.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B5 Treballar de forma autònoma amb iniciativa i responsabilitat personal.
  B6 Habilitat per a treballar en equip, com a membre de l'equip o com a líder.
  B7 Tenir solvència en la cerca i ús d'informació bibliogràfica específica.
  B8 Capacitat per analitzar críticament la informació.
  B9 Capacitat per establir prioritats i objectius i planificar el temps de forma efectiva.
  B10 Habilitat de comunicar de forma eficient, oral i escrita, en varietat de formes i a diverses audiències.
  B11 Capacitat per prendre decisions en situacions complexes.
  B12 Tenir concienciació i sensibilització mediambiental i actuar en conseqüència.
  B13 Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B14 Actuar sempre amb respecte i educació amb tothom.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar la comprensió d'anglès escrit i oral i tenir-ne un nivell mínim d'expressió.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia, global i solidària del món.
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en català i en castellà.