2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau de Biotecnologia (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les biociències moleculars
  A3 Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació
  A4 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic
  A5 Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisis i separació de biomolècules, així com les tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl•lules d'organismes pluricel•lulars
  A6 Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus riscos i elements de seguretat
  A7 Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques
  A8 Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
  A9 Conèixer en profunditat els microorganismes, tant procariotes com eucariotes, i els virus, així com la diversitat de metabolismes present en els procariotes, i les seves possibilitats d'aprofitament biotecnològic
  A10 Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en l'obtenció de productes biotecnològics
  A11 Aplicar adequadament la diversitat de tècniques i metodologies de DNA recombinant per a dissenyar estratègies d'enginyeria genètica cel•lular per a la producció de proteïnes homòlogues o heteròlogues, o de cèl•lules capaces d'actuar com biocatalitzadors
  A12 Identificar i desenvolupar les operacions unitàries d'enginyeria bioquímica, integrant-les amb els fonaments biològics, i saber aplicar-les al disseny de bioreactors i als processos de separació
  A13 Identificar les possibilitats de transferència de biotecnologia a partir de l'experimentació bàsica, i l'escalat de processos tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant l'ús de matèria i energia, i minimitzant els impactes ambientals
  A14 Valorar l'impacte soci-econòmic i les implicacions bioètiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurar les disposicions legals vigents
  A15 Conèixer la diversitat de processos i productes biotecnològics existents, així com els recents avenços biotecnològics, i saber explicar-los i comunicar-los a auditoris diversos
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp biotecnològic.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexes.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.