2016_17
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Grado en Biotecnología (2009)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les biociències moleculars
  A3 Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació
  A4 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic
  A5 Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisis i separació de biomolècules, així com les tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl•lules d'organismes pluricel•lulars
  A6 Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus riscos i elements de seguretat
  A7 Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques
  A8 Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
  A9 Conèixer en profunditat els microorganismes, tant procariotes com eucariotes, i els virus, així com la diversitat de metabolismes present en els procariotes, i les seves possibilitats d'aprofitament biotecnològic
  A10 Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en l'obtenció de productes biotecnològics
  A11 Aplicar adequadament la diversitat de tècniques i metodologies de DNA recombinant per a dissenyar estratègies d'enginyeria genètica cel•lular per a la producció de proteïnes homòlogues o heteròlogues, o de cèl•lules capaces d'actuar com biocatalitzadors
  A12 Identificar i desenvolupar les operacions unitàries d'enginyeria bioquímica, integrant-les amb els fonaments biològics, i saber aplicar-les al disseny de bioreactors i als processos de separació
  A13 Identificar les possibilitats de transferència de biotecnologia a partir de l'experimentació bàsica, i l'escalat de processos tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant l'ús de matèria i energia, i minimitzant els impactes ambientals
  A14 Valorar l'impacte soci-econòmic i les implicacions bioètiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurar les disposicions legals vigents
  A15 Conèixer la diversitat de processos i productes biotecnològics existents, així com els recents avenços biotecnològics, i saber explicar-los i comunicar-los a auditoris diversos
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp biotecnològic.
  B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida
  B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  B7 Tener sensibilización hacia temas medioambientales
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexes.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que le plantea la universidad