2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau de Biotecnologia (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les biociències moleculars
  A3 Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació
  A4 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic
  A5 Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisis i separació de biomolècules, així com les tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl•lules d'organismes pluricel•lulars
  A6 Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus riscos i elements de seguretat
  A7 Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques
  A8 Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
  A9 Conèixer en profunditat els microorganismes, tant procariotes com eucariotes, i els virus, així com la diversitat de metabolismes present en els procariotes, i les seves possibilitats d'aprofitament biotecnològic
  A10 Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en l'obtenció de productes biotecnològics
  A11 Aplicar adequadament la diversitat de tècniques i metodologies de DNA recombinant per a dissenyar estratègies d'enginyeria genètica cel•lular per a la producció de proteïnes homòlogues o heteròlogues, o de cèl•lules capaces d'actuar com biocatalitzadors
  A12 Identificar i desenvolupar les operacions unitàries d'enginyeria bioquímica, integrant-les amb els fonaments biològics, i saber aplicar-les al disseny de bioreactors i als processos de separació
  A13 Identificar les possibilitats de transferència de biotecnologia a partir de l'experimentació bàsica, i l'escalat de processos tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant l'ús de matèria i energia, i minimitzant els impactes ambientals
  A14 Valorar l'impacte soci-econòmic i les implicacions bioètiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurar les disposicions legals vigents
  A15 Conèixer la diversitat de processos i productes biotecnològics existents, així com els recents avenços biotecnològics, i saber explicar-los i comunicar-los a auditoris diversos
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5 Comunicació escrita. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT5 Comunicació oral. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT6 Gestionar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears