2011_12
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Currículum Nuclear
 Grado de Ingeniería Química (2010)

GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA: EL CURRÍCULUM NUCLEAR

L’assoliment del Currículum Nuclear al Grau d’Enginyeria Química, s’ha articulat de la següent manera:

 

C1.1. Dominar un nivell intermedi de llengua estrangera, preferentment l'anglès (C1 URV)

 

Es potenciarà de forma integrada cursant la matèria obligatòria Enginyeria de Processos i Productes (formada per les tres assignatures que es detallen més avall) on l’anglès serà llengua d’ús habitual, tant pel que fa a les classes magistrals, com per als informes escrits i presentacions orals. No obstant, el desenvolupament d’aquesta competència es farà de forma gradual, inicialment assistint a classes i seminaris de l’assignatura i llegint texts en anglès, per acabar amb la redacció d’informes i presentacions orals en aquesta llengua en l’últim curs. La distribució és la següent:

 

Ø      GEQ-1: Fonaments d’enginyeria de processos (AI 1-4)

Ø      GEQ-2: Processos i productes químics (AI 2)

Ø      GEQ-3: Simulació i anàlisis de processos químics (AI 3)

 

No obstant, l’estudiant sempre podrà demostrar el domini d’aquesta competència:

 

Ø      acreditant la possessió del nivell B1 (Marc Comú Europeu) mitjançant la presentació d’un certificat reconegut,

Ø      superant l’examen del nivell B1 que ofereix el Servei Lingüístic de la URV.

 

C1.2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació (C2 URV)

 

Es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. De totes formes, l’avaluació de la competència es realitzarà en les següents assignatures:

 

Ø      Fonaments d’enginyeria de processos (GEQ-1)

Ø      Processos i productes químics (GEQ-2)

Ø      Simulació i anàlisis de processos químics (GEQ-3)

Ø      Pràctiques de lideratge d’equips (GEQ-4)

Ø      Laboratori integrat de fenòmens de transport i mecànica de fluids (GEQ-2)

Ø      Laboratori integrat de termodinàmica i cinètica (GEQ-2)

Ø      Laboratori d’operacions unitàries (GEQ-3)

Ø      Treball de fi de grau (GEQ-4)

 

C1.3. Gestionar la informació i el coneixement (C3 URV)

 

La competència C1.3 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà en les següents assignatures:

 

Ø      Fonaments d’enginyeria de processos (GEQ-1)

Ø      Processos i productes químics (GEQ-2)

Ø      Simulació i anàlisis de processos químics (GEQ-3)

Ø      Pràctiques de lideratge d’equips (GEQ-4)

Ø      Laboratori integrat de fenòmens de transport i mecànica de fluids (GEQ-2)

Ø      Laboratori integrat de termodinàmica i cinètica (GEQ-2)

Ø      Laboratori d’operacions unitàries (GEQ-3)

Ø      Treball de fi de grau (GEQ-4)

 

C1.4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV (C4 URV)

 

A totes les assignatures s’avaluarà la competència lingüística en les llengües oficials de la URV.

 

C2.1. Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional (C5 URV)

 

S’introduirà de forma integrada cursant les assignatures i activitats on també s’avaluarà aquesta competència (en total un equivalent a 3 crèdits ECTS):

 

Ø      Fonaments d’enginyeria de processos

Ø      Processos i productes químics

Ø      Simulació i anàlisis de processos químics

Ø      Pràctiques de Lideratge d’Equips

Ø      Treball de fi de grau

Ø      Pla d’Acció Tutorial

Ø      Pràctiques Externes

 

C2.2. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat (C6 URV)

 

S’introduirà de forma integrada de forma integrada cursant les assignatures i activitats on s’avaluarà aquesta competència:

 

Ø      Fonaments d’enginyeria de processos

Ø      Processos i productes químics

Ø      Simulació i anàlisis de processos químics

Ø      Pràctiques externes

Ø      Treball de fi de grau

Ø      Pla d’acció tutorial (PAT)