2013_14
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Currículum Nuclear
 Grado de Ingeniería Química (2010)

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA: EL CURRÍCULUM NUCLEAR

L’assoliment del Currículum Nuclear al Grau d’Enginyeria Química, s’ha articulat de la següent manera:

C1.1. Dominar un nivell intermedi de llengua estrangera, preferentment l'anglès (C1 URV)

Incorpora les diferents vies previstes a la Normativa Acadèmica i de Matrícula (Grau) 2012-13 de la URV.

 Acreditant la possessió del nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, es pot fer:

 Els estudiants també podran optar per la via de la superació d’almenys 12 ECTS d'assignatures impartides en anglès[2] en la seva totalitat:

 Alternativament també s’accepta com a via d’assoliment de la competència cursar i superar almenys 12 ECTS d’assignatures, simultàniament als estudis de grau de la URV, dins d'un programa de mobilitat realitzat en parla anglesa, francesa, alemanya, italiana i portuguesa.

 Finalment, també es considera assolida la competència amb l'elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès, i la superació de l’assignatura.

 

C1.2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació (C2 URV)

Es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. De totes formes, l’avaluació de la competència es realitzarà específicament a les següents assignatures:

 

C1.3. Gestionar la informació i el coneixement (C3 URV)

La competència C1.3 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà específicament a les següents assignatures:

C1.4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV (C4 URV)

A totes les assignatures, s’avaluarà la competència lingüística en les llengües oficials de la URV.

C2.1. Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional (C5 URV)

S’introduirà de forma integrada cursant les assignatures i activitats on també s’avaluarà aquesta competència (en total un equivalent a 3 crèdits ECTS):

 

C2.2. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat (C6 URV)

S’introduirà de forma integrada de forma integrada cursant les assignatures i activitats on s’avaluarà específicament aquesta competència:

[1] http://www.urv.cat/estudis/credits/taula_B1.html

[2] 6 ECTS si s’accedeix amb un títol d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial (ETIQI)