2011_12
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau d'Enginyeria Mecànica (2010)

GRAU D’ENGINYERIA MECÀNICA: EL CURRÍCULUM NUCLEAR

L’assoliment del Currículum Nuclear al Grau d’Enginyeria Mecànica, s’ha organitzat de la següent manera:

 

C1.1 Dominar un nivell intermedi de llengua estrangera, preferentment l'anglès (C1 URV)

L'estudiant obtindrà una avaluació positiva d'aquesta competència per qualsevol dels següents mitjans:

 

·     Acreditar posseir el nivell B1 (Marc Comú Europeu):

-         Mitjançant la presentació d’un certificat reconegut

-         Superant l’examen del nivell B1 que ofereix el Servei Lingüístic de la URV.

 

·        Cursar l’assignatura d’Anglès Tècnic (3 crèdits ECTS) i altres assignatures impartides en Anglès (mínim 6 crèdits ECTS)

 

·        Elaborar, presentar i defendre el Treball de fi de grau (12 ECTS) en anglès.

 

 

C1.2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació (C2 URV)

 

Las competència C1.2 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà, almenys, en les següents assignatures:

-         Mètodes numèrics i Programa Algorítmic

-         Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I

-         Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II

-         Treball de fi de grau

 
 

C1.3 Gestionar la informació i el coneixement (C3 URV)

 La competència C1.3 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà, almenys,  en les següents assignatures:

-         Administració d’Empreses i Organització de la Producció

-         Projecte Integrador II

-         Treball de fi de grau

  

C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV (C4 URV)

 

A totes les assignatures s’avaluarà la competència lingüística en les llengües oficials de la URV, exceptuant les impartides en anglès.

 

 C2.1 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional (C5 URV)

De forma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència (en total 3 ects), almenys en les següents:

-        Pràctiques Externes (si es realitzen)

-        Treball de fi de grau

-        Pla d’Acció Tutorial

 

C2.2  Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat (C6 URV)

 

De forma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència (en total 3 ects), almenys en les següents:

-        Pràctiques Externes (si es realitzen)

-        Treball de fi de grau

-        Pla d’Acció Tutorial