2012_13
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau d'Enginyeria Mecànica (2010)

GRAU D’ENGINYERIA MECÀNICA: EL CURRÍCULUM NUCLEAR

L’assoliment del Currículum Nuclear al Grau d’Enginyeria Mecànica, s’ha organitzat de la següent manera:

 

 

C1.1 Dominar un nivell intermedi de llengua estrangera, preferentment l'anglès (C1 URV)

L'estudiant obtindrà una avaluació positiva d'aquesta competència per qualsevol dels següents mitjans:

 

 

Acreditant la possessió del nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, es pot fer:

 

Ø      mitjançant la presentació d’un certificat reconegut (Taula d'equivalència de la competència Nuclear 1[1]),

Ø      superant l’examen del nivell B1 que ofereix el Servei Lingüístic de la URV.

 

No obstant, els estudiants també podran optar per la via de la superació d’almenys 12 ECTS d'assignatures impartides en anglès[2]. Al pla d’estudis consta l’assignatura d’Anglès Tècnic (3 crèdits ECTS).

 

Alternativament també s’accepta com a via d’assoliment de la competència cursar i superar almenys 12 ECTS d’assignatures, simultàniament als estudis de grau de la URV, dins d'un programa de mobilitat realitzat en parla anglesa, francesa, alemanya, italiana i portuguesa.

 

Finalment, també es considera assolida la competència amb l'elaboració,  presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès, i la superació de l’assignatura.

 

 

 

C1.2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació (C2 URV)

 

Las competència C1.2 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà, almenys, en les següents assignatures:

-         Mètodes numèrics i Programa Algorítmic

-         Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I

-         Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II

-         Treball de fi de grau

 

 

C1.3 Gestionar la informació i el coneixement (C3 URV)

 

Las competència C1.3 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà, almenys,  en les següents assignatures:

-         Administració d’Empreses i Organització de la Producció

-         Projecte Integrador II

-         Treball de fi de grau

 

 

 

 

 

C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV (C4 URV)

 

A totes les assignatures s’avaluarà la competència lingüística en les llengües oficials de la URV, exceptuant les impartides en anglès.

 

 

C2.1 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional (C5 URV)

De forma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència (en total 3 ects), almenys en les següents:

-        Pràctiques Externes (si es realitzen)

-        Treball de fi de grau

-        Pla d’Acció Tutorial

 

C2.2  Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat (C6 URV)

 

De forma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència (en total 3 ects), almenys en les següents:

-        Pràctiques Externes (si es realitzen)

-        Treball de fi de grau

-        Pla d’Acció Tutorial[1] http://www.urv.cat/estudis/credits/taula_B1.html

[2] 6 ECTS en cas d’accedir amb un Títol en Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (ETIM)