2016_17
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau d'Enginyeria Mecànica (2010)

GRAU D’ENGINYERIA MECÀNICA: EL CURRÍCULUM NUCLEAR

L’assoliment del Currículum Nuclear al Grau d’Enginyeria Mecànica, s’ha organitzat de la següent manera:

C1.1 Dominar un nivell intermedi dellengua estrangera, preferentment l'anglès (C1 URV)

L'estudiant obtindrà una avaluaciópositiva d'aquesta competència per qualsevol dels següents mitjans:

Acreditant lapossessió del nivell B1/B2 del MarcEuropeu Comú de Referència per a les llengües, es pot fer:

Ø mitjançant la presentació d’un certificat reconegut (Taula d'equivalència de la competència Nuclear 1[1]),

Ø superant l’examen del nivell B1/B2 que ofereix el Servei Lingüístic de la URV.

No obstant, els estudiants també podran optar per lavia de la superaciód’almenys 12 ECTS d'assignatures impartides en anglès [2] . Al curs 2014-15 consten:

Ø GEM-4 (OB): Anglès Tècnic - 3 ECTS

Ø GEM-4 (OPT): Història de l’Enginyeria - 6 ECTS

Alternativament també s’accepta com a viad’assoliment de la competència cursari superar almenys 12 ECTS d’assignatures , simultàniament als estudis de grau de la URV, dins d'un programa de mobilitat realitzat en parla anglesa, francesa, alemanya,italiana i portuguesa.

Finalment, també es considera assolida lacompetència amb l' elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès , i la superació de l’assignatura.

C1.2.Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació (C2 URV)

Las competència C1.2 esdesenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant,l’avaluació de la competència es realitzarà, almenys, en les següentsassignatures:

- Mètodesnumèrics i Programa Algorítmic

- ExpressióGràfica i Disseny Assistit per Ordinador I

- ExpressióGràfica i Disseny Assistit per Ordinador II

- Treball de fide grau

C1.3Gestionar la informació i el coneixement (C3 URV)

Las competència C1.3 esdesenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant,l’avaluació de la competència es realitzarà, almenys, en les següents assignatures:

- Administraciód’Empreses i Organització de la Producció

- ProjecteIntegrador II

- Treball de fide grau

C1.4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficialsde la URV (C4 URV)

A totes lesassignatures s’avaluarà la competència lingüística en les llengües oficials de la URV, exceptuant les impartidesen anglès.

C2.1Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com aprofessional (C5 URV)

Deforma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència (entotal 3 ects), almenys en les següents:

- PràctiquesExternes (si es realitzen)

- Treballde fi de grau

- Plad’Acció Tutorial

C2.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic iprofessional que l'estudiant es planteja a la universitat (C6 URV)

Deforma integrada cursant les assignatures on s’avaluarà aquesta competència (entotal 3 ects), almenys en les següents:

- PràctiquesExternes (si es realitzen)

- Treballde fi de grau

- Plad’Acció Tutorial

[1] http://www.urv.cat/estudis/credits/taula_equi_idiomes_B1_B2_14-15.html

[2] 6 ECTS en cas d’accedir amb un Títol en Enginyeria TècnicaIndustrial, especialitat en Mecànica (ETIM)