2015_16
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Formal Mentoring Program
1st Cycle
1st & 2nd Cycle
Masters

¿What are academic tutorials?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


¿In what ways can academia tutorials be useful?

La tutoria em pot ser útil per a:

-          Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.

-          Orientació en la matrícula.

-          Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.

-          Orientació en la presa de decisions de caràcter acadèmic

-          Suport en la incorporació al món laboral


¿How are the tutorials organized?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:

-          Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la  vostra discussió i participació.

-          Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor temes de caràcter personal. Les heu de sol·licitar vosaltres.

-          Seminaris/jornades/cursos: de caràcter formatiu. El tutor us informarà de quines són interessants d’assistir.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual.

-          Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor.

-          Virtual: a través de Moodle: E-tutories. E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs en aquest espai  a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


¿Who is my tutor?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


¿How are tutors assigned to students?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


¿When should I attend tutorials?

- Abans de la matrícula, per tal de rebre orientació acadèmica en funció dels teus interessos i perfil acadèmic/professional.

- Inici de curs, sobre tot si ets alumne de nou ingrés t’ajudarà a conèixer millor la universitat.

- A mitjans de curs, per tal de fer un seguiment de com estàs evolucionant a nivell acadèmic i orientar-te en aspectes relacionats amb el teu rendiment acadèmic.

- Inici del segon semestre, sobretot si ets alumne de nou ingrés, per tal de revisar els resultats acadèmics del primer semestre i orientar la planificació i dedicació en el segon semestre.

- A final de curs, per tal de revisar el nivell de preparació de les matèries i revisar el teu itinerari formatiu si és necessari.

- Altres moments al llarg de la carrera, quan t’interessi parlar amb el teu tutor.


Pla d'Acció Tutorial ETSEQ aprovat per Junta de Centre 02.04.2009PAT