2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 L’aplicació del principis de conservació de matèria, energia i quantitat de moviment.
  A2 L’estudi i caracterització dels processos de transferència de calor, matèria i quantitat a escales macro i microscòpiques.
  A3 La modelització bàsica matemàtica i numèrica de processos i propietats.
  A4 L’aplicació dels conceptes de la termodinàmica bàsica a processos amb i sense reacció química.
  A5 La modelització dels sistemes amb reacció química.
  A6 La concepció i disseny d’operacions bàsiques de separació.
  A7 El disseny i l’ús de les eines fonamentals de control de processos.
  A8 El disseny i operació de sistemes de transport i emmagatzematge de fluids.
  A9 El càlcul i disseny d’equips de bescanvi de calor.
  A10 El càlcul i disseny de reactors químics bàsics.
  A11 El càlcul i disseny bàsic d’altres operacions unitàries comuns.
  A12 L’aplicació de conceptes d’economia bàsica i la realització d’estimacions de costos i anàlisi d’inversions.
  A13 La concepció i disseny de processos de protecció ambiental i de gestió de residus.
  A14 L’aplicació de principis bàsics de seguretat de processos i operacions.
  A15 L’adquisició i ús de conceptes de gestió de l’energia.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B2 Aprendre a aprendre.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
  B8 Capacitat d’anàlisi i síntesi.
  B9 Capacitat d’organització i planificació.
  B10 Capacitat de gestió de la informació.
  B11 Presa de decisions.
  B12 Treball en equip.
  B13 Habilitats en les relacions interpersonals.
  B14 Raonament crític.
  B15 Aprenentatge autònom.
  B16 Adaptació a noves situacions.
  B17 Creativitat.
  B18 Lideratge.
  B19 Sensibilitat per a temes medioambientals.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.