2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer i utilitzar els conceptes fonamentals de càlcul, mètodes numèrics i geometria.
  A2 Dissenyar i desenvolupar experiments científics, així com analitzar i interpretar dades i resultats.
  A3 Projectar i calcular estructures de ferro i formigó.
  A4 Conèixer i saber aplicar els còdis estructurals.
  A5 Analitzar, adequació i resistènca d'elements mecànics complexos.
  A6 Projectar i fer manteniment d'instal·lacions, climatització i de subministraments en les diverses indústries.
  A7 Projectar, construir i mantenir grups mecànics.
  A8 Redactar projeces, valoracions i informes propis de l'especialitat.
  A9 Conèixer els elemens de normalització i simbologia de representació gràfica.
  A10 Buscar, gestionar i utilitzar la informació necessària pel desenvolupament de les tasques pròpies.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient.
  B9 Planificació i organització.
  B10 Capacitat de lideratge.
  B11 Motivació per la qualitat.
  B12 Presa de desicions.
  B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.