2010_11
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle2n Cicle
1r i 2n Cicle

Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica et permt disposar d'un suport continuat per part d'un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d'un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:

- Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.
- Orientarció en la matrícula.
- Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.
- Orientació en la presa de decisions de caràcter acadèmic.
- Suport en la incorporació al món laboral.


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories que assistiràs estan organitzades amb tres tipus d'activitats.

- Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la vostra discussió i participació.

- Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor per a temes de caràcter personal, acadèmic i/o professional. Les heu de sol.licitar vosaltres.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual:

- Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor.

- Virtual: a través del Moodle E-tutories. Aquest espai pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordant un dia i hora per a la tutoria. Accediràs a aquest espai a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L'assignació és a l'atzar, feta pel Coordinador del PAT. En cas que hi hagi problemes d'enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol.licitar un canvi.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

El cronograma per fer les tutories és el següent, independement de fer la tutoria en altres moments al llarg de la carrera, quan t'interessi parlar amb el teu tutor:


Curs

Descripció

Temes a tractar

Període realització

1r curs

Jornada d’acollida

Tutoria en grup

- Conèixer els alumnes

Orientar vers la matrícula

Juliol

Tutoria en grup

- Facilitar a l’alumne la ubicació al nou context.

- Orientar per a la planificació del procés d’aprenentatge de l’alumne en l’àmbit de les competències

- Tutoritzar el treball individual "itinerari curricular-professional" de l'assignatura Habilitats

Setembre

Tutoria individual

- Realitzar un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne

- Detectar possibles problemes acadèmics i orientar per a la seva solució

- Realitzar un seguiment del treball individual "itinerari curricular-professional" de l'assignatura Habilitats

Desembre

Tutoria individual

- Analitzar el procés i resultats del primer semestre/ quadrimestre

- Replantejar, si és necessari, el mètode de treball de l’alumne

Febrer

Tutoria en grup

- Realitzar un seguiment del procés d’aprenentatge.

- Identificar on han tingut la major part dels problemes i orientar vers possible solució

- Facilitar l’anàlisi dels punts forts i febles d’un mateix.

Maig

2n curs

Prematrícula

Tutoria en grup

- Orientar vers la matrícula, itinerari curricular, mobilitat.

- Concretar el funcionament de la tutoria al llarg del curs

Juliol

Tutoria individual

- Facilitar el coneixement del mercat laboral i les expectatives professionals de l’alumne

- Realitzar un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne i de l’assoliment de les competències.

- Detectar possibles problemes acadèmics i de motivació i orientar per a la seva solució.

Desembre

Tutoria en grup

- Facilitar el coneixement dels punts forts i febles de l’alumne

- Revisar i orientar vers l’itinerari formatiu

Maig

3r curs

Prematrícula

Tutoria en grup

- Orientar vers la matrícula, itinerari curricular, mobilitat.

- Concretar el funcionament de la tutoria al llarg del curs

Juliol

Tutoria individual

- Facilitar el coneixement del mercat laboral i les expectatives professionals de l’alumne

- Realitzar un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne i de l’assoliment de les competències.

- Detectar possibles problemes acadèmics i de motivació i orientar per a la seva solució.

Desembre

Tutoria en grup

- Facilitar el coneixement dels punts forts i febles de l’alumne

- Revisar i orientar vers l’itinerari formatiu

Maig

4t curs

Prematrícula

Tutoria en grup

- Orientar vers la matrícula

- Concretar el funcionament de la tutoria

Juliol

Tutoria individual

- Facilitar l’exploració de possibilitats de feina i formació continuada

- Orientar en quan al projecte professional de l’alumne

- Realitzar un seguiment del procés d’aprenentatge i de l’assoliment de les competències.

Desembre

Tutoria en grup

- Orientar per a la definició del projecte professional de l’alumne

- Orientar vers les possibilitats de formació continuada

Maig


El PAT de centre