2022_23
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Formal Mentoring Program
1st Cycle
Masters

¿What are academic tutorials?

La tutoria acadèmica és un suport continuat als estudiants, que dóna resposta als problemes i necessitats relacionats amb la seva trajectòria acadèmica i amb la vida universitària.

Cada estudiant disposa d’un tutor/a, assignat des de l’inici dels estudis universitaris fins la seva finalització. El tutor/a actua com a figura de suport, donant orientació acadèmica i professional.

A més a més, la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) organitza moltes activitats dirigides a facilitar l’orientació acadèmica i professional dels estudiants, i que permeten desenvolupar habilitats i competències transversals. Aquestes activitats es poden consultar en el Pla d'acció tutorial de la FEE


¿In what ways can academia tutorials be useful?

La tutoria és útil per a:


¿How are the tutorials organized?

Les tutories es realitzen a través de les activitats següents:

El Pla d'acció tutorial de la FEE  recull la seqüència de tutories programada curs a curs.


¿Who is my tutor?

El tutor/a és un professor/a que imparteix docència en la FEE. Pots comunicar-te amb el teu tutor/a de manera presencial i virtual.

També tindràs accés a un espai Moodle d’e-tutoria acadèmica, que trobaràs juntament amb la resta d’espais de les assignatures matriculades cada curs en el Campus Virtual (https://campusvirtual.urv.cat). En aquest espai podràs comunicar-te amb el teu tutor/a i accedir a informació important.


¿How are tutors assigned to students?

L’assignació tutor/a – estudiant la realitza el coordinador/a del PAT de centre, d’acord amb els criteris següents:

 

 

La revisió de l’assignació tutor/a- estudiant es fa només en aquestes situacions:


¿When should I attend tutorials?