2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Organització

Òrgans Col·legiats de Govern

L'òrgan col·legiat de govern de l'ETSE és la Junta d'Escola que d'acord amb l'article 61 dels nous Estatuts de la URV té, entre d'altres, les següents funcions:

El reglament de l'ETSE, en el seu article 5 estableix que la Junta està constituïda per un màxim de 50 membres i que la seva composició és la següent