2011_12
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 

Secretaría

SECRETARIA DE CENTRE

És la unitat de gestió que circumscriu el seu àmbit d’actuació bàsicament a aquells tràmits administratius que afecten els expedients dels alumnes de la Facultat. Ofereix informació administrativa i acadèmica a l’alumnat i al professorat, i dóna suport als òrgans de govern del centre en els temes de la seva competència.

Personal: Eduard Pié i Barberà (cap de secretaria) / Maribel Romero Jiménez / Miquel Romero Trabalón / Montserrat Vidal Serra

Telèfon: 977.75.98.03 / Fax: 977.75.98.56 / Adreça electrònica: capsfcee@urv.cat

Horari d’atenció:

Matí: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h / Tarda: dilluns, dimarts i dimecres, de 16 h a 18 h

Juliol: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h

Agost: dies 1 i 2 d'agost, de 10.00 h a 13.00 h / dies 29, 30 i 31 d'agost, de 10 a 13 h

ASPECTES ACADÈMICS I ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

Els alumnes us matriculeu sota la vostra responsabilitat i teniu l'obligació de conèixer i respectar les condicions de la Normativa Acadèmica i de Matrícula. Aquesta norma està disponible a la web de la Universitat:

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#docencia

A la web de la URV podreu trobar, a més de la Normativa Acadèmica i de Matrícula, altres temes que també us poden fer falta durant la vostra estada a la Universitat.

Per a la millor distribució dels alumnes al llarg de la matrícula, i evitar acumulacions en determinades puntes horàries, s'estableixen franges horàries:

- les matrícules es podran formalitzar de 00.01 h a les 15.00 h

- les modificacions de matrícula es podran formalitzar de les 16 h a les 23.59 h

De la mateixa manera, per evitar que els estudiants que no es matriculin en el període previst alenteixin el procés de matrícula dels companys assignats en franges posteriors per acumulació d'usuaris, únicament podran matricular-se en els dies següents al que tenien assignat i fins al dia 20 de setembre, de les 16.00 h a les 23.59 h.

MATRÍCULA DE TITULACIONS DE GRAU

Els alumnes de nou accés a grau heu de formalitzar la matrícula del procediment d'Automatrícula a l'Aula LI22 de la Facultat on rebreu el suport administratiu de la Secretaria. La Universitat ha preparat enllaços i guies procediment que podeu consultar a la web de la URV: http://www.urv.cat

El calendari concret del dia i hora en què us correspon matricular es publicarà a la web de la Facultat http://www.fcee.urv.cat i al tauler d'avisos de la Secretaria.

Els alumnes de 2n any de grau formalitzareu la matrícula a través del sistema d'automatrícula per internet. A partir de la web de la URV http:/www.urv.cat accedireu des de qualsevol ordinador sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Igualment, amb la finalitat que tingueu el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

La Normativa de Permanència a Grau estableix com a crèdits a matricular:

a) Estudiants a temps complet:

b) Estudiants a temps parcial: entre 20 i 40 ECTS per curs acadèmic, excepte que et quedin un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

DATES DE MATRÍCULA
ALUMNES DE NOU ACCÉS A GRAU
ALUMNES AMB TOT APROVAT A LES PRIMERES CONVOCATÒRIES (del 1r i 2n quadrimestre)
ALUMNES QUE HEU GAUDIT D'UNA SEGONA CONCOCATÒRIA (del 1r i 2n quadrimestre)

    

Els estudiants podreu formalitzar la matrícula des del dia d'inici de cadascun dels diferents terminis de matrícula fins al dia 24 de juliol i del 5 al 20 de setembre. Podreu formalitzar les modificacions els 5 dies immediatament posteriors al dia en què s'han matriculat, de les 16.00  les 23.59 h.

MATRÍCULA DE DIPLOMATURA/LLICENCIATURES

ALUMNES AMB TOT APROVAT A LES PRIMERES CONVOCATÒRIES (del 1r i 2n quadrimestre)
ALUMNES QUE HEU GAUDIT D'UNA SEGONA CONVOCATÒRIA (del 1r i 2n quadrimestre)

Els estudiants podreu formalitzar la matrícula des del dia d'inici de cadasun dels diferents terminis de matrícula fins el dia 24 de juliol i del 5 al 20 de setembre. Podreu formalitzar les modificacions els 5 dies immediatament posteriors al dia en què s'han matricular, de les 16.00 h a les 23.59 h.

MATRÍCULA DE MÀSTERS OFICIALS

ALUMNES DE NOU ACCÉS A MÀSTER
FASE D'ADMISSIÓ D'ALUMNES
ALUMNES DE SEGON ANY

A partir del 7 al 24 de juliol de 2011 i des del 5 al 20 de setembre de 2011

TERMINI D'AJUSTAMENTS DE MATRÍCULA

El termini d'ajustament de la vostra matrícula, sense que se us apliqui el cost de la taxa de modificacions i ampliacions, serà com a màxim fins a 5 dies naturals després d'haver realitzat la matrícula, i es pot fer directament per automatrícula a partir de les 16 h. L’ajustament no s’aplicarà en els casos de matrícula fora de termini i de reprendre estudis (període extraordinari).

TERMINI DE MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

Transcorreguts 5 dies naturals després d'haver formalitzat la matrícula en els terminis ordinaris, els estudiants podeu sol·licitar a la Facultat les modificacions de matrícula següents:

La Facultat les podrà autoritzar fins al 20 de setembre, sempre que hi hagin places vacants. Aquestes modificacions suposaran l'aplicació de la taxa de modificació i ampliació.

També ho podran fer en el període establert entre el 7 i el 27 d'octubre, i sempre que l'estudiant tingui totalment abonada la/es matrícula/es anterior/s.

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS DE GRAU

Aquest tràmit es refereix als estudiants que voleu cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la URV, o bé en centres d'una altra universitat.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Període ordinari: de l'1 de juny al 20 de setembre

Període extraordinari: del 7 al 27 d'octubre

El tràmit podeu consultar-lo a: www.urv.cat (Tràmits Administratius Grau).

MODALITATS DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

L'import de la matrícula (crèdits i despeses de matriculació i expedient acadèmic) haurà de ser abonat preferentment a través de pagament domiciliat o tarja de crèdit. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà que indiqueu les dades bancàries on es farà el càrrec del/s rebut/s generat/s o les dades de la tarja de crèdit requerides en el moment de confirmar el pagament. En el cas que no us convingui aquesta modalitat de matrícula, adreceu-vos a la Secretaria del centre, la qual us emetrà el rebut de pagament en efectiu en una entitat bancària.

Podeu triar en el moment de formalitzar la matrícula entre les formes de pagament següents:

  1. Pagament únic: pagament íntegre d'un sol cop l'import de la matrícula. Aquest import es carregarà al compte corresponent de l'alumne/a a partir del 6è dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
  2. Pagament fraccionat: podeu fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia similar. El primer es carregarà al compte corresponent de l'alumne/a a partir del 6è dia natural d'haver formalitzat la matrícula. El segon a partir del dia 1 de desembre. Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l'import total a pagar dels crèdits matriculats sigui superior a 150,25 €.
  3. Finançament fraccionat (mensualitats de la matrícula): podeu optar per aquesta forma de pagament, en mensualitats, a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) que posa en marxa uns Préstecs i Ajuts als estudiants universitaris. L'adreça de la web on us podeu connectar per obtenir més informació és: http://agaur.gencat.net/index.htm

Només es podrà optar pel finançament d'AGAUR si l'import mínim a pagar dels crèdits matriculats és de 300 euros.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l'alumne/a utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER ALS ALUMNES QUE ES MATRICULEN PER INTERNET

Els qui us matriculareu per internet, fora de les instal·lacions de la URV, en principi no heu de lliurar cap documentació. Únicament és necessari presentar la documentació justificativa corresponent si us trobeu en alguna de les situacions següents:

  1. Si us matriculeu en una classe de matrícula que té reducció (família nombrosa, personal URV, etc). No obstant això, si en els arxius de la URV consten els documents acreditatius de la resolució amb vigència per curs corresponent, en la mesura que sigui possible la informació ja constarà, automàticament, prèviament a la data en què us matriculeu
  2. Si presenteu sol·licitud de beca. La documentació es podrà presentar abans del dia assignat per a la matrícula i, en el cas que no ho feu, fins a 10 dies naturals després d'haver-la realitzat. Transcorregut aquest termini, es procedirà d'ofici a la regularització de la matrícula, amb els efectes que corresponguin.
RESGUARD DE LA MATRÍCULA A RETORNAR A  LA SECRETARIA

Una vegada formalitzada la matrícula per internet, cal presentar a la Consergeria un resguard imprès de matrícula degudament signat per incorporar-lo al vostre expedient, moment en qual us lliurarem l’agenda i la carpeta de la Universitat.

EFECTES ECONÒMICS PER ALS ESTUDIANTS SOL·LICITANTS DE BECA DE CARÀCTER GENERAL/MOBILITAT

Els estudiants que justifiqueu la presentació de la sol·licitud de beca en alguna convocatòria adreçada als estudis de grau/diplomatura/llicenciatura/màster, que contempli l'exempció del preu de la matrícula, hauran de:

  1. Matricular-vos obligatòriament com a sol·licitants de beca.
  2. Matricular el nombre mínim de crèdits i reunir els requisits acadèmics que marqui la convocatòria respecte al curs anterior.
  3. Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
  4. Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents. Si no ho fa, en el cas de denegació de la beca, no podrà gaudir dels beneficis corresponents.

En el cas que no hàgiu presentat la beca abans o en el moment de la matriculació, tindreu temps de fer-ho fins a la data que determini la convocatòria ministerial, al Servei de Gestió Acadèmica de Tarragona (avinguda dels Països Catalans, 5-7 43007 Tarragona), telèfon 977 558 614.

Una vegada resolta la convocatòria, el Servei de Gestió Acadèmica procedirà a efectuar les regularitzacions econòmiques pertinents a cada estudiant/a, d’acord amb la normativa vigent.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AVALUACIÓ

Només es podrà sol·licitar aquesta convocatòria per a aquelles assignatures pendents en el curs acadèmic immediatament següent a l'extinció de cadascun dels cursos (és a dir, 1r curs de la diplomatura en Ciències Empresarials i de les llicenciatures en Economia i Administració i Direcció d'Empreses)

Els alumnes que demaneu matricular-vos d'assignatures amb convocatòria extraordinària no podreu gaudir de la convocatòria addicional, d'aquestes assignatures, d'acord amb el que estableix la legislació estatal corresponent.

El tràmit podeu consultar-lo a: www.urv.cat (Tràmits Administratius - 1r i 2n cicle)

En el cas que durant el curs acadèmic en què l'estudiant gaudeixi de la convocatòria extraordinària no superi aquestes assignatures haurà adaptar-se al pla d'estudis renovat per poder finalitzar els estudis.

CONCEPTE D'ALUMNES QUE FINALITZEN ESTUDIS

Correspon als alumnes de diplomatura i llicenciatures a qui us manqui per acabar la carrera igual o menys de:

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS DE 1R I 2N CICLE

Qualsevol alumne/a que preveieu finalitzar aquest curs i us falti com a màxim el nombre de crèdits del paràgraf anterior, podeu sol·licitar ampliar la matrícula en concepte de convocatòria addicional, tot i que la vostra matrícula no afecti la totalitat de les assignatures pendents. Suposa obtenir una 3ª convocatòria de les assignatures escollides.

El requisit d'estar en disposició de finalitzar estudis aquest curs s'ha de complir en el moment d'efectuar la sol·licitud.

Els terminis de sol·licituds són els següents :

Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes de modificació i ampliació. L'estudiant haurà d'abonar el 100% del preu del crèdit que correspon a la matrícula que afecta la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades. A aquesta nova matrícula no s'aplicarà el recàrrec de repetició en el cas que hagi estat matriculada en cursos anteriors.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Els procediments concrets que han de seguir els estudiants per a cada tràmit es podrà trobar al Web de la URV http:www.urv.cat - Tràmits administratius