2014_15
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 

Secretaría

SECRETARIA DE CENTRE

És la unitat de gestió que circumscriu el seu àmbit d’actuació bàsicament a aquells tràmits administratius que afecten els expedients dels alumnes de la Facultat. Ofereix informació administrativa i acadèmica a l’alumnat i al professorat, i dóna suport als òrgans de govern del centre en els temes de la seva competència.

Personal: Eduard Pié (cap de secretaria) / Maribel Romero / Miquel Romero / Montserrat Vidal

Telèfon: 977.75.98.03 / Fax: 977.75.98.56 / Adreça electrònica: capsfee@urv.cat

Horari d’atenció:

Matins: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h
Tardes: dilluns, dimarts i dimecres, de 16 h a 18 h

De l'1 al 31 de juliol i de l'1 al 12 de setembre l'horari d'atenció serà només de matí.
A l'agost la secretaria romandrà tancada.
Per Nadal romandrà tancada del 23 de desembre al 6 de gener.
Per Setmana Santa horari pendent de confirmar. 

ASPECTES ACADÈMICS I ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

Els alumnes us matriculeu sota la vostra responsabilitat i teniu l'obligació de conèixer i respectar les condicions de la Normativa Acadèmica i de Matrícula. Aquesta norma està disponible a la web de la Universitat:

www.urv.cat/universitat/normatives/activitat.html

Al mateix web podreu trobar altres temes que també us poden ser útils durant la vostra estada a la Universitat.

Els estudiants de nou accés a grau heu de formalitzar presencialment la matrícula pel procediment d'automatrícula en una aula habilitada de la Facultat on rebreu el suport administratiu de la Secretaria. La Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment que podeu consultar a la web de la URV: http://www.urv.cat

Pel que fa als estudiants a partir de 2n any, aquest curs 2014-15 la Normativa Acadèmica i de Matrícula conté la modificació més important respecte a la matrícula del curs passat, ja que cada estudiant té reservada una franja de 30 minuts per a automatricular-se. 

La Normativa de Permanència a Grau i Màster estableix com a crèdits a matricular:

a) Estudiants a temps complet:

L'estudiant a temps complet ha de matricular-se de com a mínim 30 crèdits. Dins d'aquest còmput s'hi inclouen, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries de què s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 30 crèdits ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries de què s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no hi ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

b) Estudiants a temps parcial: entre 20 i 46 ECTS per curs acadèmic, excepte que us quedin un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

L'estudiant a temps parcial ha de matricular-se de com a mínim 20 crèdits. Dins d'aquest còmput s'inclouen, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries de què s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 20 crèdits ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries de què s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no hi ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

DATES DE MATRÍCULA

MATRÍCULA D'ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS A GRAU

MATRÍCULA D'ESTUDIANTS A PARTIR DEL SEGON ANY DE GRAU (i 1r i 2n CICLE)

Els estudiants a partir de 2n any de grau (i 1r i 2n cicle), heu de formalitzar la matrícula a través del sistema d'automatrícula per internet. Des del web de la URV accedireu des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris.

  • Dies: 22 i 23 de juliol de 2014

MATRÍCULA DE MÀSTERS OFICIALS

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS A MÀSTER

ESTUDIANTS DE CURSOS ANTERIORS DE MÀSTER

Del 14 al 25 de juliol i del 4 de setembre al 15 d'octubre de 2014.

AJUSTAMENT DE MATRÍCULA

El termini d'ajustament de la vostra matrícula, sense que se us apliqui el cost de la taxa de modificació i ampliació, serà com a màxim fins a 5 dies naturals després d'haver realitzat la matrícula, i es pot fer directament per automatrícula a partir de les 16.00 h i fins a les 7.00 h del dia següent, fins a la finalització del període del mes de juliol (dia 25 de juliol de 2014).

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

(inclou taxa de modificació i ampliació)

Transcorreguts 5 dies naturals després d'haver formalitzat la matrícula en els terminis ordinaris, els estudiants podeu sol·licitar a la Facultat les modificacions de matrícula següents:

Trobaràs els requisits de cada tràmit, els terminis de sol·licitud i els criteris de resolució a www.urv.cat (Gestió acadèmica: tràmits i consultes - Tràmits administratius - Modificacions de matrícula).

Nota important:

- No es podrà ampliar ni substituir l'assignatura de Pràctiques externes a partir de l'1 d'octubre (dins del període ordinari), ni durant el període extraordinari de febrer. L'últim dia que es podrà matricular aquesta assignatura és el 22 de setembre de 2014.
- No es podrà ampliar ni substituir el Treball de Fi de Grau durant el període extraordinari (del 5 al 15 de febrer de 2015).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER AL ESTUDIANTS QUE US MATRICULEU PER INTERNET

Els estudiants que us matriculeu per internet, fora de les instal·lacions de la URV, en principi no heu de lliurar cap documentació. Únicament caldrà que presenteu la justificació corresponent en casos d'exempció de preus.

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS

Aquest tràmit es refereix als estudiants que voleu cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la URV, o bé en centres d'una altra universitat.

Termini de sol·licituds: fins al 24 d'octubre de 2014.

Cal acreditar en el tràmit de sol·licitud la superació d'un mínim de 60 crèdits a l'ensenyament iniciat anteriorment.

Trobareu els requisits de cada tràmit, els terminis de sol·licitud i els criteris de resolució a: http://www.urv.cat (Gestió acadèmica: tràmits i consultes - Tràmits Administratius - Simultaneïtat d'estudis).

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AVALUACIÓ

Únicament es podrà sol·licitar aquesta convocatòria per a aquelles assignatures pendents en el curs acadèmic immediatament següent a l'extinció de cadascun dels cursos (és a dir, 4t curs de les llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses i Economia).

El termini de sol·licitud finalitza el 22 de setembre.

Els estudiants que demaneu matricular-vos d'assignatures amb convocatòria extraordinària no podreu gaudir de la convocatòria addicional de les assignatures matriculades, d'acord amb el que estableix la legislació estatal corresponent.

El tràmit podeu consultar-lo a: www.urv.cat (Tràmits administratius - 1r i 2n cicle).

En el cas que durant aquest curs acadèmic 2014-15 l'estudiant no superi aquestes assignatures, s'haurà d'adaptar al pla d'estudis renovat per poder finalitzar els estudis.

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ

Aquest tràmit es refereix als estudiants que preveieu finalitzar estudis aquest curs i us manquen per acabar la carrera un màxim de 72 crèdits (estudiants a temps complet) o 36 crèdits (estudiants a temps parcial). Els que us trobeu en aquesta situació, si no ho marqueu en el moment d'automatricular-vos, podeu sol·licitar ampliar la matrícula en concepte de convocatòria addicional, tot i que la vostra matrícula no afecti la totalitat de les assignatures pendents. Suposa obtenir una 3a convocatòria de les assignatures escollides.

El requisit d'estar en disposició de finalitzar estudis aquest curs s'ha de complir en el moment d'efectuar la sol·licitud.

Els terminis de sol·licitud són els següents:

Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes de modificació i ampliació. Com estudiant haureu d'abonar el 100% del preu del crèdit que correspon a la matrícula que afecta la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades. A aquesta nova matrícula no s'aplicarà el recàrrec de repetició en el cas que hagi estat matriculada en cursos anteriors.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Els procediments concrets que han de seguir els estudiants per a cada tràmit podreu consultar-los a "Tràmits administratius": http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/index.html

EFECTES ECONÒMICS PER ALS ESTUDIANTS DE GRAU SOL·LICITANTS DE BECA SOL·LICITANTS DE BEQUES I AJUTS PER CURSAR ESTUDIS UNIVERSITARIS

Els estudiants matriculats amb la condicionalitat de becari haureu de:

  1. Matricular-vos obligatòriament com a sol·licitants de beca.
  2. Matricular el nombre mínim de crèdits que estableixi la convocatòria.
  3. Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
  4. Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents. Si no ho feu, en el cas de denegació de la beca, no podreu gaudir dels beneficis corresponents.

Els estudiants de nou accés que vulgueu matricular amb la condicionalitat de becari i gaudir de l'exempció provisional de preu dels crèdits heu de sol·licitar l'acreditació de caràcter econòmic, procediment que gestiona l'AGAUR, i obtenir el document acreditatiu corresponent.

La resta d'estudiants us podeu matricular amb la condicionalitat de becari si el curs anterior heu obtingut una beca de caràcter general/mobilitat (en aquest cas teniu incorporada automàticament aquesta condicionalitat en la matrícula) o heu sol·licitat l'acreditació de caràcter econòmic, procediment que gestiona l'AGAUR, i heu obtingut el document acreditatiu corresponent abans del dia de la matrícula. 

El Servei de Gestió Acadèmica ha de fer les regularitzacions econòmiques pertinents una vegada resolta la convocatòria.

- Als estudiants no matriculats amb condicionalitat de becari, una vegada resolta favorablement la convocatòria.

- Als estudiants matriculats amb la condicionalitat de becari a qui s'hagi denegat la beca.

Si necessiteu més informació, adreceu-vos a la Unitat  de Beques del Servei de Gestió Acadèmica (Campus Catalunya, Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona), beques@urv.cat, telèfon 977 558614 i 977 257862.