Descripció Pes
Seminaris Exposició oral sobre els aspectes més rellevants de les lectures realitzades. 50%
Resolució de problemes, exercicis Presentació dels resultats dels exercicis duts a terme durant el curs. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria