2011_12
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 

Computer room

Personal: Alexis Roda Villalonga

Telèfon: 977 75 98 44 / Fax: 977 75 98 10

La Facultat disposa d'un aula d'informàtica de lliure accés, identificada com aula informàtica usuaris, que està situada a la planta baixa de l'edifici. 

L'horari de l'aula per a pràctiques estarà exposat als taulers d’anuncis. Aquest horari, però, dependrà de les modificacions (comunicades oportunament) que es derivin dels torns laborals dels becaris que s'ocupen del control de la gestió de les aules.

En totes les màquines de les aules, s'hi instal·laran els aplicatius utilitzats en la docència i el que es consideri oportú per al desenvolupament més habitual del treball de l'alumnat. Tots els ordinadors estaran configurats amb accés a Internet.

Els ordinadors de l'aula estan configurats per poder imprimir en les impressores d'autoservei ubicades a la biblioteca Per utilitzar aquesta impressora cal disposar d'una targeta que es pot adquirir al servei de reprografia.

A la Biblioteca, i a disposició de l'alumnat, s'hi troben els manuals d'informàtica necessaris per resoldre les consultes més freqüents; a més, als taulers d'anuncis i al web de la facultat s'hi col·locarà la informació bàsica per utilitzar correctament els equips. En qualsevol cas, els alumnes podran consultar els seus dubtes al professor de l'assignatura corresponent, o bé al becari d'informàtica dins l'horari que hi hagi establert.

Les opinions i els comentaris orientats a la millora del funcionament i de l'equipament informàtic de la Facultat podran adreçar-se al becari d'informàtica. Les avaries que es detectin a les aules es poden notificar de la mateixa manera. Aquestes notificacions també es poden canalitzar a través del BACU (becari d'atenció a la comunitat universitària) del centre.